Vrijwilligers

Vrijwilligers

Elke vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en kan niet functioneren zonder de inzet van enthousiaste leden en ouders. En dat geldt zeker ook voor Pallas'67. Er zijn ca 400 leden, waar onder veel jeugdleden. Dus er moet veel georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bestuur, commissies, trainingen, sociale activiteiten, jeugd-activiteiten en het clubblad rondbrengen. Ook zijn er veel vrijwilligers nodig voor de wedstrijden die Pallas organiseert: van microfonist tot parcourswacht. Kortom, er wordt heel veel gedaan en georganiseerd!

Maar gelukkig zijn er ook veel ouders en leden, die mee kunnen helpen. Hierbij geldt: vele handen maken licht werk. En natuurlijk is het ook gewoon gezellig en leuk om te doen, en je leert nog eens wat andere mensen kennen. Of je leert mensen op een andere manier kennen.

Commissies en groepen vacatures:

Een veilig klimaat vinden we belangrijk.
Als je je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt, dan kun je contact opnemen met devertrouwenspersoon.

Bestuur

Het (Algemeen) Bestuur van Pallas '67 zorgt voor de beleidsmatige kant van de vereniging. Volgens een rooster van aftreden is elk bestuurslid op de ALV na 3 jaar aftredend. Hier vindt dan ook de (her)verkiezing plaats. Opvolging is noodzakelijk om zorg te dragen dat Pallas zich blijft ontwikkelen. De Ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris en is gedelegeerd aan de ledenadministrateur.

Kijk voor de huidige bestuursleden bij Contacten.

Kascommissie

top
De Kascommissie controleert vóór de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) de financiële administratie steekproefsgewijs (en de hierop gebaseerde balans en exploitatierekening) en brengt hierover verslag uit aan de ALV. De commissie wordt door de ALV gekozen uit de leden, bedoeld in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. De minimumleeftijd voor een lid van deze commissie is 18 jaar. De commissie bestaat uit drie leden (2 actieve en 1 reserve) die elk worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden af volgens een rooster (nl. 2 jaar actief resp. 1 jaar reserve).

De kascommissie wordt samengesteld tijdens de ALV. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Toekomstcommissie

top
De Toekomstcommissie is de ‘denk-tank’ van de vereniging. Zij ondersteunt het bestuur door ideeën en notities ten behoeve van toekomstig beleid nader uit te werken ter bespreking en besluitvorming in het bestuur.

Deze groep valt onder het bestuur maar heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Vertrouwenspersoon

top
Pallas heeft een vertrouwenspersoon. Een veilig klimaat vinden we namelijk belangrijk. Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt. Lees dan hier verder.

De Vertrouwenspersoon is gelinieerd aan het bestuur.

Pallas teams

top
In deze groep zijn de Pallas teams ondergebracht die Pallas vertegenwoordingen bij de Veluweloop en de Fakkelestafette Eindhoven-Wageningen. Het bestuur heeft deze groepen 'geadopteerd'.

De Pallas Veluweloop teams zijn de vertegenwoordigers van Pallas bij deze jaarlijke estafette die start en eindigt op de atletiekbaan van de Bongerd. De thuisbasis van Pallas.
Het Fakkelestafetteteam haalt het Bevrijdingsvuur op in Eindhoven tijdens de herdenking van de bevrijding van Eindhoven op 18 sept. 1944. Zie verder de betreffende site.

Groeps ambassadeurs

top
Groeps Ambassadeurs zijn Pallas-leden die de leden binnen hun trainingsgroep op de hoogte houden van relevante en belangrijke verenigingszaken. Tevens fungeren ze als 'vraagbaak' voor de leden richting bestuur en zijn de 'oren en ogen' van punten die leven onder de leden.
Voorbeeld: t.b.v. de bouw en het beheer van het clubhuis kunnen ze de mede trainingsleden vragen na te denken over mogelijke clubhuis sponsoren. Evt. ideeën leveren zij aan bij de Sponsorcommissie.

EK ambassadeur

top
Van 6-10 JULI 2016 vindt in het OLYMPISCH STADION in AMSTERDAM de EK atletiek plaats. De EK ambassadeur is de vertegenwoordiger namens Pallas richting de organisatie van dit EK.

Lustrumcommissie

top
De Lustrumcommissie regelt alle festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van Pallas '67 op 1 april 2017.

Vrijwilligerscoördinator

top

Veel leden van Pallas zijn actief om te vereniging goed te laten functioneren. Wat echter wel eens ontbreekt is de coördinatie van de vrijwilligers en de klussen die er liggen. Soms worden taken niet vervuld terwijl er wel mensen waren die het hadden willen/kunnen doen. Andere momenten worden mensen door verschillende commissies benaderd om op hetzelfde moment iets te doen. Verder hebben een aantal mensen wel erg veel petten op en realiseren zij zich niet dat er ook anderen zijn die één van die petten op zou willen en kunnen zetten.
De coördinator is eigenlijk de HRM manager van de vereniging. Hij weet wat voor deskundigheid en bereidwilligheid er in de club is, welke mensen voor welke taken kunnen worden ingezet. De vrijwilligerscoördinator kan het bestuur adviseren wie voor welke taak kan worden ingezet. Hij zorgt er ook voor dat de vrijwilligers goed worden begeleid (bijvoorbeeld door een inwerkperiode te regelen) en gemotiveerd. De Vrijw.co formuleert (samen met het bestuur) een vrijwilligersbeleid, is verantwoordelijk voor uitvoering en coördinatie van wervingsplan en acties t.b.v. het behouden van vrijwilligers.

PR-commissie

top

De PR-commissie verzorgt de interne en externe communicatie en promotie van de vereniging. Zij doet dit met publicaties in het clubblad de Wageningse Atletiek Krant (WAK), digitale media en in de traditionele media. Verder voert de PR-cie acties uit ter ondersteuning van activiteiten voor en door de vereniging. Hierdoor zijn de leden altijd goed op de hoogte van het reilen en het zeilen van de vereniging. De PR-cie is bereikbaar via prcie@pallas.nl.

Vacature: Leden PR-cie

top  Doorsturen

De PR-commissie is op zoek naar nieuwe leden! Sport je zelf of sport je kind bij Pallas en vind je het leuk om evenementen te promoten via verschillende media en/of om verslag te doen van Pallasactiviteiten?

We vragen:
Interesse voor twitter, web en schrijven is een vereiste. Daarnaast iemand die goed betrokken is bij een groep van de vereniging, zodat hij/zij daar mensen enthousiast kan maken en kan schrijven over de wedstrijden en dergelijke. In de PR-cie zijn nu voldoende mensen die bij het publiceren kunnen ondersteunen.

We bieden:
Een enthousiaste groep mensen die vanuit uiteenlopende deskundigheden en belangstellingen vorm geven aan het gezicht naar buiten van een groeiende vereniging. We vergaderen ongeveer 4x per jaar.

Interesse?
Neem voor informatie contact op met de PR-commissie: PRcie(at)pallas67.nl.
Maar natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligerscoordinator(at)pallas67.nl.

PR WAK redacteuren

top
De Wageningse Atletiek Krant is het gezamenlijke clubblad van w.a.v. Tartlétos en a.v. Pallas '67. De WAK wordt opgemaakt in het online programma van de drukker (www.editoo.nl). De Pallas-redactie maakt de ingezonden stukken klaar voor invoer. Daarnaast schrijven zij zelf verslagen van evenementen waar zij bij zijn geweest of stellen zij stukken op uit de aangeleverde informatie. Zij beheren de advertenties in de WAK en werken samen met Tartlétos om de WAK in te dienen. De hoofdredacteur maakt deel uit van de PR-commissie (wak@pallas67.nl).

PR WAK rondbrengers

top
De Wageningse Atletiek Krant wordt in principe bij de leden thuis bezorgd door vrijwilligers van Pallas zelf. De WAK wordt door de drukker bij de Bongerd afgeleverd en opgehaald door de coördinator bezorging. Deze verdeelt de stapels WAK weer over de bezorgers van verschillende wijken en brengt de rest van de post naar de postservices. De WAK wordt 6x per jaar bezorgd. De coördinator bezorging werkt samen met de hoofdredacteur van de WAK (PR-cie).

PR Website Groep

De Website groep onderhoud de website (functioneel, technisch en content).

PR Fotografen

top
Fotografen leggen de mooie momenten tijdens onze evenementen vast. Zoals de baanwedstrijden, maar ook de crosswedstrijden, de clubkampioenschappen, de indoor voor de jeugd. Er is altijd behoefte aan fotografen! De foto's zullen op verschillende media worden gepubliceerd. Stuur voor de inloggegevens een mail naar prcie@pallas67.nl. De PR-cie is aanspreekpunt voor (vragen over) fotografen.

Wedstrijd Organisatie Commissie

top
De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) is belast met de gehele organisatie en regeling ten aanzien van atletiekevenementen, al dan niet in samenwerking met andere atletiekverenigingen of organisaties.

De Wedstrijdorganisatiecommissie stelt baan- en indoorwedstrijden, wegwedstrijden, veldlopen en activiteiten van recreatieve aard in het kader van het beleven van de atletieksport vast.

WOC Wedstrijdsecretariaat

top
Het Wedstrijdsecretariaat zorgt voor de inschrijving, de startlijsten, startnummers, uitslagverwerking en uitslagen voor, na en tijdens de wedstrijden. Het secretariaat is een belangrijk team.

Het wedstrijdsecretariaat valt onder de WOC.

WOC Juryleden e.a.

top
Juryleden zijn noodzakelijk bij het organiseren van wedstrijden. Pallas organiseert zowel indoor als outdoor wedstrijden en prestatielopen. Daar zijn veel mensen voor nodig. Aanvulling is dan ook altijd zeer welkom ter vervanging van personen die na verloop van tijd stoppen met deze werkzaamheden.

De Juryleden groep valt onder de WOC.

Vacature: Juryleden, EDM-ers en ET-ers

  Doorsturen

Wil je meehelpen met het jureren bij wedstrijden? Het is een leuke taak om een bijdrage te leveren aan een wedstrijd om zo de sporters tot prestaties te brengen. Bij een voldoende groot bestand aan juryleden kan de jurycoördinator er voor zorgen dat iedereen maar een klein aantal wedstrijden per jaar hoeft te jureren. Dit is goed te overzien en ook leuk voor de juryleden zelf.
Daarom willen we er graag nog een aantal juryleden bij hebben. Bovendien streven we continu naar uitbreiding van mensen t.b.v. de EDM (Electronic Distance Measuring) en Electronische Tijdwaarneming (ET).
Taak: uitvoerend.

We vragen:
Mensen die enkele malen per jaar (2 à 3) als jurylid of ET-er willen meewerken aan door Pallas georganiseerde wedstrijden. Hiervoor is wel een jury-opleiding nodig.
Kernwoorden: wedstrijdinzicht, secuur, gevoel voor ICT (ET'er).

We bieden:
Samen met anderen neerzetten van een leuke, spannende en goed gejureerde wedstrijd.
En als je eigen kind mee doet, dan is het natuurlijk extra leuk.
Mensen die nog geen opleiding hebben komen in aanmerking voor een korte juryopleiding.

Interesse?
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met de Jurycoördinator Bastiaan Versteeg, email: juco(at)pallas67.nl .
Maar natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligerscoordinator(at)pallas67.nl.

WOC Opbouw- en baanploeg

top
Pallas organiseert regelmatig wedstrijden. Daarvoor zijn veel mensen actief. Onder andere om alle onderdelen op te bouwen, tijdens de wedstrijd te begeleiden (denk aan hordes neerzetten en startblokken verplaatsen) en weer op te ruimen (of evt. het opruimen te begeleiden).

Daarom bestaat er een pool van ca. 12 personen die bij toerbeurt helpen. Hierbij geldt letterlijk: vele handen maken licht werk.

De opbouw- en baanploeg hoort bij de WOC.

WOC Records beheer

top
Records beheer voert het beheer van de Pallas Clubrecords en de Baanrecords van de blauwe Bongerd baan uit. Zie de betreffende

Recordsbeheer hoort bij de WOC.

Wedstrijdsecretarissen

top
De wedstrijdsecretarissen regelen de inschrijvingen van Pallas leden voor competitie- of stedenwedstrijden.

Baancommissie

De baancommissie overlegt regelmatig met de eigenaar van de baan (USB – WUR) en medegebruikers over de onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden van de atletiekbaan.

Zij zijn het contactpunt voor andere Palleten die klachten en wensen hebben t.o.v. van de baan en de omgeving daar van.

Materialencommissie

top
De Materialencommissie koopt materialen voor de vereniging. Verder beheert en onderhoudt ze de materialen die eigendom zijn van de vereniging.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie organiseert evenementen specifiek voor de jeugdleden ter bevordering van de onderlinge contacten in de vereniging buiten de trainingen om.

Vacature: Coördinator Jeugd-cie

  Doorsturen

Doordat de huidige coördinator trainer is geworden is de Jeugdcommissie op zoek naar opvolging, die middels het organiseren van activiteiten de jeugd ook buiten de trainingen om gezelligheid kan bieden.
Taak: coördinerend.

We vragen:
Een persoon die een aantal jeugdactiviteiten coördineert. De activiteiten zijn: verzorging van drinken en iets lekkers bij 2 open trainingen en de laatste training van het schooljaar, helpen bij de oliebollentraining in het bos en het regelen van het pupillenkamp.
Kernwoorden: sociaal, organisator, in jeugd geïnteresseerd.

We bieden:
Samenwerking met enthousiaste trainers en ouders. Maar bovenal enthousiaste kinderen.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Pallas secretaris via secretaris(at)pallas67.nl.
Maar natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligerscoordinator(at)pallas67.nl.

Clubhuiscommissie

top

Doel Clubhuiscommissie

De Clubhuiscommissie zorgt voor het beleid en het beheer van het clubhuis. De Clubhuiscommissie bestaat uit twee subgroepen die soms afzonderlijk en soms gezamenlijk bijeen komen.
Stichting PCW (Pallas Clubhuis Wageningen):
* stelt contracten met de huurders op
* regelt verzekeringen
* en bestuurt het clubhuis.
Clubhuis Beheercie:
* regelt huurcontract met Stichting PCW
* regelt commissieleden beheer
* regelt inzet vrijwilligers bar
* regelt schoonmaak
* en beheert het clubhuis.

Via deze Clubhuiscommissie-groep kunnen bestanden gedeeld worden en emails worden uitgewisseld. Op het prikbord staan de bestanden. Op het ogenblik de meest recente, misschien komen er nog oudere bestanden bij, als archief.

Vacature: Kantinevrijwilligers gezocht

  Doorsturen

Het Pallas’67-clubhuis is in januari gebruiksklaar. De bar en het terras gaan dan open!

We vragen:
Wij zoeken echte kantinekanjers en terrastijgers om de bardiensten te draaien tijdens de trainingen en bij evenementen c.q. wedstrijden.

We bieden:
Voor alle Palleten is het leuk om te helpen. Immers, vanaf het terras heb je prachtig zicht op de baan waar tijdens de trainingen altijd reuring is. Zo wordt een bar- en terrasdienst nog leuk ook! Wij zijn op zoek naar Palleten die tijdens de trainingsavonden willen helpen. Je helpt ca. 1x per 4 weken. D.w.z. hoe meer zich aanmelden hoe minder diensten. Van te voren krijg je een korte training over hygiëne en het gebruik van het clubhuis.

Interesse?
Vind je het leuk om te helpen? En tegelijkertijd te genieten van de energie en gezelligheid op de baan? Meld je snel aan bij Rob Groendijk, vrijwilligerscoordinator[at]pallas67.nl

Clubhuis klusteam

top
Vele handen maken licht werk. Deze groep is beschikbaar om diverse klussen in het clubhuis uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van de expertise van de klussers.
Op deze groep kan een beroep worden gedaan door de "Commissaris Beheer" van de Clubhuis Beheercommissie.

Clubhuis Sponsorcie

top
De Sponsorcommissie motiveert derden om middelen ten behoeve van de vereniging beschikbaar te stellen, in natura dan wel in de vorm van financiële bijdragen (sponsorgelden). In vervolg op het werven van deze bijdragen draagt de sponsorcommissie zorg voor het samenstellen en afsluiten van sponsorcontracten. Om derden (potentiële sponsoren) te motiveren bijdragen te leveren aan de vereniging stelt de commissie sponsorpakketten samen om die bij potentiële sponsoren te promoten.

Vacature: Leden Sponsor-cie

  Doorsturen

De Sponsorcommissie 'draait' maar kan meer leden gebruiken. De Sponsor-website is aangepast zodat sponsoring meer duidelijk is. Zo is er een sponsorfolder en zijn sponsorpakketten samengesteld. Er zijn echter nog zoveel leuke plannen om uit te voeren dat deze commissie meer mensen kan gebruiken.
Taak: uitvoerend.

We vragen:
Kernwoorden: creatief, financieel inzicht, gestructureerd,kennis bedrijfsleven.

We bieden:
Een leuke en creatieve groep.

Interesse?
Neem dan contact op met frederikesieders(at)hotmail.com.
Maar natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligerscoordinator(at)pallas67.nl.

Clubhuis Tuincommissie

top
De Clubhuis Tuincommissie zorgt voor het onderhoud van de grond rond het clubhuis m.n. de fruitbomen en de bessentuin. Andere taken zijn het grasmaaien in de bongerd en het onkruid onder de duim houden dat vanaf het omringende hek de bongerd wil infilteren.

Sociale Activiteitencommissie

De Sociale Activiteitencommissie (Soccie) organiseert evenementen voor de gehele vereniging ter bevordering van de onderlinge sociale contacten.

Meestal organiseren we 4 activiteiten per jaar:

  • De traditionele BBQ in juni
  • De fundag in augustus
  • Gezellig samen eten na de clubdag in september
  • De nieuwjaarsactiviteit/-borrel begin januari.

Maar ook bieden we ondersteuning bij een Open Jeugdtraining. Vooraf aan elke activiteit hebben we ongeveer twee vergaderingen waarin we bedenken wat we willen, wat er allemaal moet gebeuren en wie wat gaat doen. En op de dag zelf zijn we natuurlijk ook bezig. Belangstellenden om te helpen kunnen zich per activiteit bij ons inschrijven.

Contactouders

top
Bij Pallas werken we voor stedenwedstrijden per leeftijdcategorie met zgn. contactouders. Dit zijn ouders die gedurende het hele stedenwedstrijdseizoen contactpersoon zijn voor hun groep. Contactouders zorgen dat er op de wedstrijddag ouders zijn die rijden (=rij-ouder)en die de groep begeleiden. Bij Athletic Champs wedstrijden zitten jongens en meisjes in 1 team van minimaal 6 tot 12. Elk team wordt begeleid door twee ouders.
Contactouders verzorgen dus het contact tussen de club (de ploegleider) en de ouders van deelnemende pupillen.

Trainers Jeugd

top
De Trainers verzorgen de trainingen bij een van de vele groepen van pupillen of junioren binnen Pallas.
We hebben hier te maken met trainingen voor de jeugd.

Zie hier voor de trainers jeugd.

Vacature: Trainers pupillen

  Doorsturen

De jeugdafdeling van Pallas groeit gestaag. Dat is heel mooi, maar heeft ook een keerzijde. Het betekent dat er meer trainers nodig zijn. Dit jaar zijn er al een aantal assistent trainers bijgekomen maar elk jaar stoppen er ook een paar. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe pupillentrainers of mensen die willen assisteren bij training geven.
Taak: uitvoerend.

We vragen:
Plezier hebben in training geven, affiniteit met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, beschikbaar op maandag of woensdag van 16.45-17.45 uur.

We bieden:
Een leuke ervaring om te zien hoe pupillen zich sportief ontwikkelen. Voor een interne trainersopleiding kan worden gezorgd.

Interesse?
Informatie te verkrijgen bij nynke groendijk (tel. 0317-421546) of bij een van de trainers op de baan.
Maar natuurlijk kun je ook contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligerscoordinator(att)pallas67.nl.

Trainers pupillen

De Trainers pupillen verzorgen de trainingen bij een van de vele trainingsgroepen van pupillen binnen Pallas. De pupillentrainers zijn een subgroep van de jeugdtrainers.

Zie hier voor alle jeugdtrainers.

Trainers Volwassenen

top
De trainers voor de volwassenen trainen de senioren (19-35 jaar) en de masters (>35 jaar) van Pallas. Er zijn verschillende soorten loopgroepen, die zich specialiseren in verschillende afstanden, verschillen in ambitie en loopomgeving. Op de baan worden daarnaast de technische atleten en de bootcampgroep getraind.

Zie hier voor trainers volwassenen.

Trainerscoördinatoren

Alle trainerscoördinatoren van Pallas

Praktijkbegeleiders trainers

top
Bij het volgen van een trainersopleiding van de Atletiekunie worden de cursisten bijgestaan door één van onderstaande gecertificeerde Praktijkbegeleiders.

Test versturen mail

Om het versturen van mails te testen.